W ostatnich dniach września PTTK (Oddział Krosno) wyznakowało nowy, pieszy szlak turystyczny wiodący na Kamień nad Jaśliskami (857), oznaczony znakami zielonymi. Szlak rozpoczyna się w Lipowcu, obok Gutkowej Koliby i wiedzie przez Łozową (Wozową, Garbki) do węzła szlaków przy granicy słowackiej w kopule szczytowej Kamienia. Przebieg szlaku przedstawiamy na fragmencie mapy „Jaśliska i okolice” w skali 1:30000, którą przygotowuje do druku krośnieńskie wydawnictwo Ruthenus, pod redakcją Stowarzyszenia Jaślisk i Okolic.
Powstanie szlaku jest zwieńczeniem naszych wieloletnich starań i inicjatyw i pozwoli naszym gościom na sprawne dotarcie na ten górujący nad nami szczyt i dogodne dojście do innych szlaków, co znacząco ułatwi planowanie wycieczek. Zapraszamy na wędrówkę, a przy okazji wpadnijcie na kawę, posiłek czy zanocujcie u nas! (wcześniejsza rezerwacja zapewni Wam miejsca). Można także uzyskać u nas pamiątkową pieczątkę do książeczki GOT.

Opis szlaku pieszego Lipowca na Kamień (857 m) – znaki zielone

Szlak rozpoczyna się przy drodze wiodącej przez Lipowiec, obok mostku na potoku Bełcza (Bielcza) wiodącego na teren gospodarstwa agroturystycznego „Gutkowa Koliba”, powstałego na terenie dawnej zagrody łemkowskiej. Przechodząc przez mostek dostrzegamy stylizowaną kapliczkę z 2011 r, z ikoną Chrystusa namalowaną w kanonie Mandylionu, autorstwa Olgierda Sołtysa.
Dalej kierujemy się obok zabudowań gospodarstwa w górę, na łąki. W okresie wegetacji roślinnej możemy tu zaobserwować cenne siedliska łąki górskiej świeżej i łąki górskiej podmokłej, chronione w ramach sieci „Natura 2000” i uprawiane w ramach programu rolno-środowiskowego. W maju i czerwcu na łąkach występują stanowiska kwitnących storczyków. Można tu również usłyszeć głosy derkaczy, a ponad łąkami często unosi się orlik krzykliwy, niekiedy nad pobliskimi mokradłami i bobrowymi zalewiskami na Bełczy uda nam się wypatrzeć czaplę siwą, a także bociana czarnego. Na łąkach, szczególnie rankiem czy o zachodzie napotkamy sarny, jelenie oraz polujące na gryzonie lisy. Występują tu także rzadsze drapieżniki: żbiki, wilki, a także niedźwiedzie. Bliższych informacji na temat okolicznych atrakcji przyrodniczych i historycznych udzielają chętnie gospodarze „Gutkowej Koliby”. W gospodarstwie można także zanocować i zjeść – po uprzedniej rezerwacji. Po kilkunastominutowym podejściu dochodzimy do krawędzi lasu, skąd roztacza się szeroka panorama Jaślisk, doliny dolnego Lipowca, oraz okolicznych gór: Tokarni, Kamarki, Petrosa, Bani Szklarskiej i pasma Jawornika – aż po Polańską. Nasza wędrówka wiedzie dalej leśną drogą, zwaną „Drogą Spirytusową”, ze względu na jej dawny przemytniczy charakter. Wkrótce (z Lipowca ok. 1 godz.) dochodzimy grzbietem do kulminacji zwanej lokalnie Łozową (na mapach: Wozowa, Garbki, Horbki) i do skrzyżowania z żółtym szlakiem gminnym wiodącym z Lipowca górnego, który będzie dalej nam towarzyszył. Dalej zmieniamy kierunek wędrówki z południowego na wschodni i wchodzimy w obręb rezerwatu „Kamień nad Jaśliskami”, w którym chroniony jest typowy karpacki las bukowy. Podchodzimy dość stromo, ponownie skręcając na południowy wschód, do krawędzi skalnego urwiska, skąd pomiędzy gałęziami (szczególnie, gdy zimą pozbawione są liści) można wypatrzeć dalekie szczyty zachodniej części Beskidu Niskiego (m. in. Busov i Lackową), a nawet, przy dobrej widoczności Cergov i Tatry. Na południowo-zachodnich stokach Kamienia nad Jaśliskami wprawne oko geologa bez trudu rozpozna efekty procesów osuwiskowych (więcej: wielkie osuwisko na Kamieniu ), jakie w decydujący sposób modelowały ten obszar. Ogromne masy skalne osunęły się tutaj, tworząc rozległe gruzowiska oraz nisze osuwiskowe, w których w okresie roztopów gromadzi się woda. W jednej z takich nisz tworzy się nawet wczesną wiosną malownicze okresowe jeziorko zwane Sinym Wyrem, (widoczne z naszego szlaku poniżej urwiska), zapewne ze względu na zielonkawo-niebieskawe zabarwienie wody. W innej podobnej niszy jeziorko zarosło całkowicie roślinnością torfowo-bagienną, co doprowadziło do powstania bagna, zwanego Berezednią. Są to najbardziej interesujące przyrodniczo miejsca w masywie Kamienia, objęte ochroną rezerwatową. Teren ten był także do początków XX wieku obszarem intensywnej eksploatacji kamienia. Z miejscowych, gruboławicowych, twardych piaskowców wytwarzano w Jaśliskach kamienie młyńskie, żarna, a także kamienie węgielne pod drewniane budynki. Do dziś w herbie miasteczka widzimy skrzyżowane młotki kamieniarzy. Szczytowe partie góry Kamień są dosłownie poryte pozostałościami dawnych wyrobisk, którym towarzyszą hałdy z drobniejszych, kamiennych odpadów. Kierując się ku kopule szczytowej przechodzimy przez takie dawne kamieniołomy i po kolejnym, dość stromym podejściu dochodzimy do granicznego węzła szlaków (z Lipowca ok. 2 godz.).
Można stąd dojść bez znaków (ok. 15 min.), nieco cofając się ku północy, do szczytu Kamienia, gdzie odnajdziemy obelisk upamiętniający wycieczkę, jaką odbył tutaj w 1985 r. Karol Wojtyła. Kierując się szlakiem granicznym ku zachodowi (ok. 15 min.) dojdziemy do wojennych cmentarzy z okresu I wojny światowej, podczas której góra Kamień była terenem zaciekłych walk pomiędzy armią rosyjską i austro-węgierską.